Konkurs „Jaki będzie internet przyszłości?”

25.04.2021 - Albert Lewandowski

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Jaki będzie internet przyszłości?” i jest zwany dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Almine z siedzibą w Myślenicach w Osiedle Przy Arce 5/228, 31-845 Kraków, nr NIP 6783182924, nr REGON 385066288, zwany dalej „Organizatorem”.
 3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu, dalej zwanym „Uczestnikiem”, może być każda osoba fizyczna, która:
  1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,
  1. wyśle zgłoszenie na wskazany adres e-mail, zgodnie z warunkami konkursu.

§3 ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs polega na wykonaniu pracy konkursowej w formie zdjęcia, grafiki lub rysunki.
 2. Tematem przewodnim konkursu jest wizja Uczestnika na temat przyszłości internetu
 3. Prace będą oceniane w następujących kategoriach:
  1. Zgodność z tematem Konkursu (0 – 10 punktów),
  2. Kreatywność i innowacyjność projektu, (0 – 20 punktów),
  3. Pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu (0 – 20 punktów.

§4 PRACE KONKURSOWE I PRAWA AUTORSKIE

 1. Praca konkursowa ma być zdjęciem, grafiką lub rysunkiem
 2. Praca konkursowa powinna zostać wysłana na adres mailowy konkurs@alminefundacja.pl ze zdjęciem, grafiką lub zdjęciem rysunku w załączeniu.
 3. W przypadku, jeżeli w pracy konkursowej utrwalono wizerunek osoby, Uczestnik niniejszym oświadcza, że dysponuje pisemną zgodą osoby, której wizerunek utrwalono w pracy konkursowej, na rozpowszechnianie przez Organizatora i Przyrzekającego Nagrody wizerunku takiej osoby w ramach pracy konkursowej w czasie nieograniczonym.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie zgłoszonych do Konkursu prac konkursowych (w każdej postaci, w tym tekstów/opisów, grafik, zdjęć) przez Organizatora na potrzeby Konkursu, wyświetlanie i powielanie pracy w dowolnej technice, na zasadzie nieodpłatnej licencji niewyłącznej.

Organizator ma prawo zmniejszenia lub skompresowania grafik i fotografii zgłoszonych przez Uczestnika w ramach pracy konkursowej, bez wcześniejszego informowania go o tym fakcie.

§5 JURY

 1. Członków Jury w liczbie co najmniej 2 osób powołuje Organizator.
 2. Skład Jury jest zmienny i jawny.
 3. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega reklamacji. 

§6 TERMINY

 1. Zgłoszenia do Konkursu należy wysłać do dnia 16 maja 2021 r.
 2. Ogłoszenie wyników Konkursu – do 18 maja 2021 r.
 3. Nagrodzeni autorzy otrzymają nagrody do 15 czerwca 2021 r.

§7 NAGRODY

 1. Nagrodami w Konkursie są:
  1. tablety Lenovo Tab M8 dla trzech nagrodzonych prac.
 2. Prace zostaną doręczone bezpośrednio do osób nagrodzonych.