Zaprojektuj miasto jutra. Konkurs Twoje Miasto Przyszłości

08.12.2019 - Albert Lewandowski

Jak powinno wyglądać miasto jutra? Na co powinien zostać położony nacisk? Co powinno być na pierwszym miejscu przy planowaniu inwestycji? Gdzie w tym wszystkim będą mieszkańcy? Jesteśmy ciekawi, jakie macie pomysły na przyszłą zurbanizowanej przestrzeni, które możecie przedstawić i zgłosić się do naszego Konkursu.

Pokaż swoją wizję jutra

Każdy z nas ma pewną wizję na przyszłość. Warto pokazać ją innym i wspólnie budować lepsze miasto, które będzie skupione na szczęściu mieszkańców. Jak jednak powinno się to zrobić? Oto pytanie do Was w naszym Konkursie.

Regulamin Konkursu Twoje Miasto Przyszłości

Regulamin Konkursu jest dostępny również pod linkiem.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Twoje Miasto Przyszłości” i jest zwany dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Almine Albert Lewandowski z siedzibą w Myślenicach na Osiedlu 1000-lecia 17/6, 32-400 Myślenice nr NIP 6812076798, nr REGON 383467089, zwany dalej „Organizatorem”.
 3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu, dalej zwanym „Uczestnikiem”, może być każda osoba fizyczna, która:
  1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  3. wyśle zgłoszenie na wskazany adres e-mail, zgodnie z warunkami konkursu.
 2. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pisemną zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego przedstawioną Organizatorowi na każde jego żądanie. Brak przedstawienia pisemnej zgody na żądanie Organizatora wyklucza możliwość uzyskania nagrody w Konkursie.

§3 ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs polega na wykonaniu pracy konkursowej w formie zdjęcia lub plakatu.
 2. Tematem przewodnim konkursu jest wizja Uczestnika na temat przyszłości miast i jak powinna się ona przedstawiać.
 3. Prace będą oceniane w następujących kategoriach:
  1. Zgodność z tematem Konkursu (0 – 10 punktów),
  2. Kreatywność i innowacyjność projektu, (0 – 20 punktów),
  3. Pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu (0 – 20 punktów.

§4 PRACE KONKURSOWE I PRAWA AUTORSKIE

 1. Praca konkursowa ma być zdjęciem lub plakatem:
  1. Plakat powinien być w formacie co najmniej A2 – 300 dpi.
  2. Zdjęcia powinny mieć rozdzielczość co najmniej 2000 x 2000 pikseli.
 1. Praca konkursowa ma być zdjęciem lub plakatem.
 2. Praca konkursowa musi zostać udostępniona na portalu Instagram lub Facebook z hashtagiem: #MojeMiastoPrzyszłości.
 3. Praca konkursowa powinna zostać wysłana na adres mailowy konkurs@alminefundacja.pl ze zdjęciem lub plakatem w załączniku.
 4. W przypadku, jeżeli w pracy konkursowej utrwalono wizerunek osoby, Uczestnik niniejszym oświadcza, że dysponuje pisemną zgodą osoby, której wizerunek utrwalono w pracy konkursowej, na rozpowszechnianie przez Organizatora i Przyrzekającego Nagrody wizerunku takiej osoby w ramach pracy konkursowej w czasie nieograniczonym.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie zgłoszonych do Konkursu prac konkursowych (w każdej postaci, w tym tekstów/opisów, grafik, zdjęć) przez Organizatora na potrzeby Konkursu, wyświetlanie i powielanie pracy w dowolnej technice, na zasadzie nieodpłatnej licencji niewyłącznej.

Organizator ma prawo zmniejszenia lub skompresowania grafik i fotografii zgłoszonych przez Uczestnika w ramach pracy konkursowej, bez wcześniejszego informowania go o tym fakcie.

§5 JURY

 1. Członków Jury w liczbie co najmniej 3 osób powołuje Organizator.
 2. Skład Jury jest zmienny i jawny.
 3. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega reklamacji. 

§6 TERMINY

 1. Zgłoszenia do Konkursu należy wysłać do dnia 26 stycznia 2020 r.
 2. Ogłoszenie wyników Konkursu – do 28 stycznia 2020 r.
 3. Wystawa nagrodzonych prac odbędzie się 30 stycznia 2020 r.

§7 NAGRODY

 1. Nagrodami w Konkursie są:
  1. Dla zdobywcy I miejsca: tablet Apple iPad 10.2 z rysikiem Apple Pencil.
  2. Dla zdobywcy II miejsca: tablet graficzny Wacom Intuos Pen S.
  3. Dla zdobywcy III miejsca: głośnik przenośny Creative Muvo Mini.
 2. Przyznanie nagród odbędzie się podczas Wystawy pt. Twoje Miasto Przyszłości dnia 30 stycznia 2020 w Pojnarówka art&coffee bar (adres: aleja Adama Mickiewicza 21B, 31-121 Kraków). Godzina wydarzenia zostanie jeszcze podana.